fredag 26 oktober 2012

Hayeks liberala samhälle

Den senaste tiden har jag ägnat åt att studera F. A. Hayeks Law, Legislation and Liberty, vilket är samlingsnamnet för en trilogi bestående av dessa böcker: Rules and Order (1973), The Mirage of Social Justice (1976) samt The Political Order of a Free People (1979). För dem som inte vet det kan jag nämna att Hayek var en ekonom, född i Österrike 1899 och död 1992. Han var en viktig figur i den s.k. österrikiska skolan inom nationalekonomi och tilldelades "nobelpriset" i ekonomi 1974.

På det politiska planet är han mest känd för att ha försvarat vad man kan kalla klassisk liberalism. I Law, Legislation and Liberty (vilket åtminstone Hayek själv troligen såg som sitt magnum opus) beskriver han de principer som leder till "The Great Society". Huvudsakligen gäller det att se till att statens verksamhet är så liten som möjligt; vad den ska syssla med är främst att skydda människor mot yttre och inre våldsverkare, men den kan också sköta vissa andra verksamheter som Hayek inte tror att marknaden ensam kan tillhandahålla (viss infrastruktur, forskning etc.) samt upprätthålla en viss blygsam välfärdsstat i form av bidrag till dem som helt misslyckas att finna utkomst på den fria marknaden.

Hans mest utarbetade ståndpunkter gäller dock demokratins utformning. Vad Hayek anser vara nödvändigt för att upprätthålla ett liberalt samhälle är att en regering (eller en parlamentarisk majoritet) är bunden vid generella principer och inte kan utfärda vilka dekret som helst eller gynna speciella väljargrupper. Till detta ändamål föreslår han en uppdelning i två kammare: en som liknar våra nuvarande parlament och en som endast har till uppgift att slå fast vissa ramar inom vilka den föregående kammaren (som utser regeringen) kan verka. Värt att notera är att den senare kammarens ledamöter väljs enligt mycket restriktiva principer: man måste ha fyllt 45 år för att bli vald (och mandatperioderna är 15 år). Dessutom kan man tillägga att Hayek anser att inga människor som får sin inkomst från staten (t.ex. genom att vara anställd av den eller i egenskap av pensionär) ska ha rösträtt!

Nåväl, den exakta beskrivningen av Hayeks idealsamhälle är inte vad jag främst är intresserad av hos honom. Anledningen till att jag studerar hans skrifter är att jag vill ta reda på vilka normativa principer han använder för att kunna hävda att hans "Great Society" verkligen är så "Great". Det går ju alltid an att beskriva ett utopiskt samhälle vilket som helst, men själva beskrivningen är ju inte så intressant om det inte finns några särskilda skäl för att kämpa för just denna utopi. Det brukar dock ofta konstateras att Hayek är mycket ofullständig som moralfilosof, och jag kan inte annat än sälla mig till dessa kritiker. Hans samlade verk utgör ett ganska imponerande försök att diskutera olika politisk-filosofiska frågor, men det är i mycket en koloss på lerfötter. Oftast talar han i extremt generella termer om att liberalismen är nödvändig för "civilisationens" framåtskridande o.dyl.

Den mest intressanta antydan till en normativ teori (d.v.s. en teori enligt vilken man kan säga att ett politiskt system är bättre än något annat) som framgår i Law, Legislation and Liberty är dock att olika system kan jämföras med avseende på här stora chanser en slumpmässigt vald individ har att leva ett gott liv. Hayek förklarar dock aldrig hur denna teori ska operationaliseras (göras mätbar). Man kan dock ställa sig frågan om de mest "liberaliserade" länderna i världen är de som skulle falla bäst ut om man verkligen försökte sig på att mäta detta...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar