måndag 26 oktober 2015

Anarkism från vänster och höger

I det allmänna medvetandet betraktas nog ofta anarkism som ett slags vänsterideologi. Och klart är att många av idéhistoriens mest kända anarkister har utvecklat sina idéer till en följd av ett missnöje med den kapitalism som utvecklades i och med den industriella revolutionen. Men det finns också ett slags anarkism som kan betraktas som en "höger"-ideologi, nämligen det som ibland kallas anarko-kapitalism. I motsats till "vänster"-anarkismen så utvecklades anarkokapitalismen ur ett missnöje med att kapitalismen inte tillämpas konsekvent och fullt ut så länge staten existerar.

Det är emellertid svårt att genast avgöra om dessa ideologier i grunden är oförenliga. Det skulle kunna vara så att båda åskådningarna vill avskaffa staten och låta människor fritt associera sig så som de finner lämpligt. Skillnaden mellan höger- och vänsteranarkism skulle isåfall vara att de senare håller för troligt (eller vill propagera för) att människor skulle välja att associera sig i enlighet med socialistiska/kommunistiska principer, medan de förra tror (eller hoppas) att människor skulle välja mera "konkurrensinriktade" sätt att organisera sig (en del anarkokapitalister lägger därtill ett antagande/förhoppning om ganska traditionella familjeförhållanden/könsroller, levnadsregler etc.).

Kan detta vara en bra karakteristik av skillnaden mellan höger- och vänsteranarkism? Finns det enighet om ett avskaffande av staten men oenighet om hur folk skulle/borde organisera sig i det fria statslösa tillståndet? Tyvärr tycks det inte vara precis så enkelt. En del av dem som jag här kallat vänsteranarkister tycks tolka begreppet anarkism som ett tillstånd utan dominans, medan högeranarkister på ett mera otvetydigt sätt talar om ett tillstånd utan stater. Om man talar om frihet från dominans, så kan den moderna staten vara en måltavla, men även andra sociala förhållanden. Detta öppnar för ett accepterande av något slags "stat" som kan göra att man i större grad kan leva utan dominans. En del anarkister har sålunda (må vara i ganska vaga ordalag) talat om något slags decentraliserad direktdemokrati som ett ideal. Och om man i dessa fall menar direktdemokratiska sammanslutningar som har statens huvudkännetecken, geografiskt våldsmonopol, så finns här en tydlig fundamental skillnad mellan höger- och vänsteranarkism (den tidigare nämnda skillnaden mellan hur fria människor antas organisera sig i ett anarkistiskt samhälle kan snarare kallas en skillnad i tillämpning, och inte en fundamental skillnad).

Vänster- och högeranarkism kan alltså vara helt förenliga med varandra, i betydelsen att kapitalistiska och kommunistiska sammanslutningar kan samexistera i det statslösa tillståndet; men de kan också vara oförenliga om man tolkar anarkism mera som en anti-dominans-ideologi än en strikt anti-stat-ideologi. Anarkokapitalister (t.ex. Molinari, Spooner, Rothbard, Hoppe) uttrycker sig allmänhet klarare och ser inga teoretiska hinder för människor att t.ex. äga fabriker gemensamt och dela vinsten solidariskt om de så föredrar, även om de oftast tror att kapitalistisk företagsamhet skulle vara effektivare och mera omtyckt av konsumenterna (som i slutändan bestämmer samhällets ekonomiska organisation). Huvudsaken för dem är att ingen är underkastad reglerna (vars överträdelse ger straff som inte endast är av socialt stigmatiserande karaktär) hos någon sammanslutning av vilken man inte frivilligt är medlem.

Otydligheten hos "vänster"-anarkister är i allmänhet större. En författare som Rudolf Rocker (i boken Anarcho-syndicalism, 1938) påpekar ofta att anarkismens två huvudfiender är politiska tvångsinstitutioner och de ekonomiska monopolen. Anarkokapitalismen är i princip inte emot ekonomiska monopol, även om de flesta av dem nog anser att monopol skulle vara ytterst ovanliga om de inte har statens beskydd. Så den intressanta frågan är huruvida vänsteranarkisten anser att det ska finnas möjligheter att bryta upp monopol (och bekämpa andra "orättvisor") även om de uppstått i ett statslöst tillstånd. Rocker talar bl.a. om olika former av "sabotage" som legitima i den kapitalistiska staten, t.ex. att strejka och aktivt förhindra för arbetsköparen att ta in strejkbrytare. Om Rocker skulle se detta som legitimt även i det fria statslösa tillståndet så stöder det oförenlighetstesen (om frågan endast gäller sabotagets roll i statstillståndet är saken lite mera oklar). Fast problemet med Rocker (och många andra vänsteranarkister) är att han skriver mycket lite om hur saker och ting skulle fungera i det statslösa tillståndet. Skulle det i realiteten vara möjligt med "different forms of co-operation existing side by side", som han skriver angående sin framtidsvision?

Möjligen kan det vara så att höger- och vänsteranarkismens ideal är förenliga när det gäller hur saker bör fungera efter att staterna försvunnit, men att oförenlighet gäller angående själva processen då staten avskaffas. Ska t.ex. allting räknas som icke-ägt och öppet för ny "homesteading" när staten försvinner, eller ska allt existerande privat ägande föras över intakt till det statslösa tillståndet? Ska företag som fackföreningarna "exproprierat" i det kapitalistiska statstillståndet räknas som ägda av dessa fackmedlemmar när staten försvinner? Det sistnämnda tycks vara Rockers uppfattning, men det är bara min tolkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar